Privacy en Algemene Voorwaarden 

Privacy verklaring – Lisa Bloemen

Lisa Bloemen, eigenaar van bedrijf Atelier Marni – docent/coach, verwerkt persoonsgegevens op de manier die ik heb weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik (Lisa Bloemen) ben zelf de functionaris van gegevensbescherming van www.ateliermarni.nl en ben te bereiken via het contactformulier of per mail lisabloemen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lisa Bloemen verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Doel en grondslag van de gegevensverwerking

  Lisa Bloemen – Docent/coach, verwerkt gegevens voor:

  • verzenden van e-mailberichten;
  • bellen of mailen om mijn diensten uit te voeren;
  • verzenden van (digitale) nieuwsberichten;
  • afhandelen van betalingen;
  • informeren over wijzigingen in mijn diensten.

  Als je geabonneerd bent op mijn nieuwsberichten, blijf je dat zo lang als je zelf wilt. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief via de mail. Ook kun je altijd je eigen gegevens inzien en/of aanpassen.

  Bewaartermijn

  Lisa Bloemen – Docent/coach, bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na de datum van de laatste coaching sessie.

  Voor het bewaren van factuurgegevens hanteert Lisa Bloemen de verplichte termijn van 7 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Lisa Bloemen – docent/coach, verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

  Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

  Je kunt via dit contactformulier een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Ook kun je via deze weg je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

  Om er zeker van te zijn dat jij dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en je bsn zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

  Tot slot heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Beveiliging persoonsgegevens

  Lisa Bloemen – docent/coach, neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met me op via mijn contactformulier. Ik kom dan zo snel mogelijk bij je terug, uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vier weken.

  De Website van Atelier Marni gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Contactgegevens

  Lisa Bloemen – creatief docent/coach
  Nieuwstraat 85
  3732 DH De Bilt
  0614431663
  lisabloemen@gmail.com
  www.ateliermarni.nl

   

  Algemene Voorwaarden – Lisa Bloemen

  Artikel 1: Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door Lisa Bloemen geleverd worden, te weten:, cursussen en workshops intuïtie tekenen schilderen en schrijven, individueel tekenen en schilderen, coachtrajecten of anderszins, hoe ook genaamd.

  Atelier Marni biedt kunstzinnige cursussen, workshops en coaching aan op het gebied van Intuïtief tekenen, schilderen en schrijven voor persoonlijke groei en ontwikkeling. In mijn werk als coach en creatief docent deel ik kennis, ervaring en vaardigheden.

  Lisa Bloemen kan ten aanzien van bepaalde diensten aanvullende voorwaarden laten gelden. Dit wordt vermeld bij interesse voor een van deze diensten. Deze aanvullende voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden gelezen.

  Artikel 2: Aanmelding en betaling

  • Deelname aan of gebruikmaking van een dienst van Lisa Bloemen geschiedt per mail of telefonisch. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.
  • De actuele prijzen voor de diensten van Lisa Bloemen zijn te vinden op de website www.ateliermarni.nl of worden voorafgaand aan deelname mondeling of schriftelijk gecommuniceerd. Deelname is nooit gratis, tenzij dit uitdrukkelijk door Lisa Bloemen schriftelijk of in goed vertrouwen mondeling is gecommuniceerd. Lisa Bloemen bepaalt of het verschuldigde bedrag door de deelnemer/afnemer vooraf of achteraf wordt bepaald. Voor dit bedrag stuurt Lisa Bloemen een factuur. Deze dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan.
  • Indien het voor een dienst verschuldigde bedrag niet tijdig en volledig is voldaan, en er is geen geldende reden gecommuniceerd, brengt Lisa Bloemen € 10,- per week administratiekosten in rekening.

  Artikel 3: Voorbehoud ten aanzien van informatie

  • Indien er voor een workshop, cursus of andere aangeboden activiteit een wijziging in het programma wordt doorgevoerd, zal Lisa Bloemen de aangemelde cursisten hierover zo spoedig mogelijk per e-mail informeren.
  • Of en zo ja onder welke voorwaarden sessies, workshops en  cursussen  doorgang vinden, is steeds ter beoordeling van Lisa Bloemen

  Artikel 4: Annulering  individuele tekensessie/workshop

  • Bij annulering van een individuele tekensessie tot 48 uur voor de afspraakdatum, wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. De administratiekosten worden niet doorberekend indien er gelijktijdig een vervangende sessie/workshop wordt geboekt.
  • Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraakdatum, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Een live sessie kan omgezet worden in een online sessie op het oorspronkelijk afgesproken tijdstip. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht. 
  • Bij annulering van een workshop door een cursist  wordt tot 14 dagen voor aanvang 50% van het bedrag in rekening gebracht. Daarna wordt er voor de cursus het volledige bedrag in rekening gebracht, tenzij de cursus in overleg op een later tijdstip gevolgd wordt. 
  • Bij het niet verschijnen op het afgesproken tijdstip van de sessie of workshop of niet aanmelden in geval van een online sessie, zonder afmelding, wordt het volledig bedrag gefactureerd. Dit bedrag dient te worden voldaan.

  Artikel 5: Annulering of tussentijds stoppen van een coachtraject of cursus 

  • De inschrijving voor een coachtraject of cursus is bindend op het moment dat er schriftelijk of mondeling is toegezegd deel te nemen.
  • Bij annulering tot aan 10 dagen voor aanvang van het coachtraject of de cursus wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. 
  • Bij annulering tot aan 5 dagen voor aanvang van de cursus of coachtraject  wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 5 dagen vóór de aanvang van een coachtraject of cursus blijft de afspraak over de kosten volledig verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats. 
  • Indien een deelnemer tijdens een coachtraject of cursus besluit te stoppen met het volgen van het/de betreffende coachtraject of cursus blijft de betalingsverplichting bindend. In het geval dat de deelnemer in termijnen betaalt en het volledige cursusgeld is nog niet betaald, dan dient de deelnemer alsnog alle deelfacturen te voldoen.
  • Lisa Bloemen bepaalt of de reden om eerder te stoppen met een cursus/traject zodanig legitiem is dat er een uitzondering kan worden gemaakt en de betalingsverplichting kan worden verminderd of teniet kan worden gedaan.

  Artikel 6: Annulering door Lisa Bloemen

  • In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte of overmacht, behoudt Lisa Bloemen zich het recht voor om een  individuele tekensessie, workshop of cursussen of coachafspraken, te annuleren.
  • Deelnemers/opdrachtgevers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail, whatsapp bericht of telefonisch. Indien mogelijk wordt een nieuwe datum gepland.
  • Bij volledige annulering zonder nieuwe data worden de kosten, voor zover ten tijde van de annulering door de deelnemer voldaan, terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.

  Artikel 7: Aansprakelijkheid

  • Lisa Bloemen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan individuele sessies, workshops, cursussen of coachtraject verzorgd door Lisa Bloemen
  • Wanneer je onder behandeling bent (geweest) van een psycholoog, psychiater, of andere professionele hulpverlener, of wanneer je medicijnen gebruikt, wordt verwacht dat je dit communiceert met Lisa Bloemen voorafgaand aan een sessie, workshop, cursus of coachtraject. Dit hoeft geen belemmering te zijn. Het is wel wezenlijk voor Lisa Bloemen om dit vooraf te weten.
  • Gebruik van alcohol of drugs (vlak) voorafgaand aan een sessie, workshop, cursus is niet bevorderlijk en kan een reden zijn voor het weigeren van deelname aan de betreffende sessie, workshop, cursus door Lisa Bloemen. In dit geval gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 en 5.
  • Adviezen en uitspraken van Lisa Bloemen tijdens sessies, workshops, cursussen en coachtrajecten zijn nooit bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze kunnen wel een bijdrage leveren aan het genezings- of helingsproces. Lisa Bloemen adviseert om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar aanleiding van informatie die door Lisa Bloemen wordt verstrekt.

  Artikel 8: Vertrouwelijkheid

  • Alle informatie die door deelnemers aan sessies, workshops, cursussen of coachtraject aan Lisa Bloemen bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens, worden door Lisa Bloemen strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, zonder toestemming van de deelnemers.
  • Lisa Bloemen behoudt zich het recht voor elementen uit Individuele Tekensessies/workshops/cursussen te gebruiken in haar communicatie naar de buitenwereld ( blogs, fb-berichten, instagram, folders e.d.), echter nooit met vermelding van naam, en op zodanig integere wijze dat betrokken personen anoniem blijven en niemand hiervan schade ondervindt.
  • Het gebruik van foto’s en videomateriaal van deelnemers aan workshops en cursussen  voor communicatieve doeleinden wordt vooraf met de deelnemers gecommuniceerd en afgestemd. Foto’s en video’s worden nooit gepubliceerd zonder dat deelnemers daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

  Artikel 9: Wijziging voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Lisa Bloemen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website www.ateliermarni.nl gepubliceerd.

  Artikel 10: 

  • Atelier Marni, is opgericht op 01-01-2017 door Lisa Bloemen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67672191. 
  • Atelier Marni is onderdeel van VOF Studio De Bilt, maar kent haar eigen algemene voorwaarden.

  Artikel 11: Toepasselijk recht

  • Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Lisa Bloemen is het Nederlands recht van toepassing.

   

  CONTACT

  2 + 7 =

  E-MAIL

  lisabloemen@gmail.com

  TELEFOON

  + 31 (0) 6 144 31 663

  INSTAGRAM

  atelier_marni

  FACEBOOK

  atelier-marni